گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های علوم پزشکی

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در علوم پزشکی

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه علوم پزشکی

كليه سازمان ها، ادارات، نهاد ها و ارگان هاي سياستگذار در علوم پزشکی