کمیته علمی کنفرانس

دکتر محمودرضا مرادی
رئیس کنفرانس