کمیته علمی کنفرانس

پروفسور محمود رضا مرادی
رئیس  کنگره
رئیس دانشگاه

 

دکتر علی سروش
دبیر علمی کنگره
متخصص طب ورزش و اصلاح سبک زندگی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه